Kategorier
Advokat

Man har rätt att välja sin brottmålsadvokat

Det är viktigt att man känner förtroende för sin brottmålsadvokat. Därför har man rätt att välja den man vill ska representera ens fall vid alla förhandlingar.

Utanför domstolar och på advokatkontor hittar man ofta avbildningar av en kvinnogestalt med ögonbindel som håller en balansvåg i ena handen och ett svärd i den andra. Kvinnan kallas fru Justitia och är rättvisans gudinna i romersk mytologi. Ögonbindeln ska representera allas likhet inför lagen, balansvågen står för rättvisa och svärdet som symbol för makten att döma efter lagen. Ibland ersätts svärdet istället med en lagbok.

Det latinska ordet advokat betyder tillkallad och är den juridiskt kunniga person som kallas in för att hjälpa allmänheten vid rättegångar och tvister. Advokatyrket har praktiserats på många olika sätt. Suleyman I var en av de första att instifta gemensamma lagar för det osmanska riket på 1500-talet med kunniga ämbetsmän och domare. Tidigare var det ofta religiösa ledare, godsägare eller kungar som utmätte straff. År 1615 nämns den första advokaten i en svensk rättegångsprocess.

Vad gör en brottmålsadvokat?

De flesta advokater väljer att specialisera sig på ett område inom juridiken. Generellt sett kan man dela in juridik i affärs- och humanjuridik. En affärsjurist arbetar med skatte-, miljö- och arbetsrättsuppdrag samt fastighetsjuridik och tvistemål. Humanjuridiken arbetar med områden som familje-, migrations- och socialrätt samt tvistemål, allmän praktik och brottmål. Vid brottmål kan en advokat anlitas som försvarare om man är anklagad för ett brott eller som målsäganderepresentant om man blivit utsatt.

  • Brott som kan leda till att man behöver en advokat kan vara:
  • Våldsbrott t ex mord, dråp eller misshandel
  • Sexualbrott som våldtäkt eller sexuella övergrepp
  • Narkotikabrott
  • Tillgreppsbrott som rån eller stöld
  • Ekonomiska brott som bokföringsbrott eller skattebrott
  • Trafikmål


I Sverige har man rätt att begära vilken brottmålsadvokat man vill ha, både som försvarare och målsägandebiträde. Det viktiga är att den som får en advokat tilldelad sig känner förtroende för sitt ombud.

Vem kan anlita en brottmålsadvokat?

Alla som blir anklagade för ett brott har rätt till en försvarare. Domstolen har dessutom skyldighet att utse en offentlig försvarare för den som är frihetsberövad eller misstänkt för ett allvarligt brott. Vid mindre allvarliga brott, exempelvis trafikmål, där straffet brukar bli böter, utser domstolen oftast bara en försvarare om det finns särskilda skäl för det. Den som anlitar en offentlig försvarare kan få hjälp att täcka kostnaderna genom hemförsäkringens rättsskydd.

Har man inte rättsskydd i sin hemförsäkring så kan man också få det som kallas rättshjälp. Staten går in och hjälper till att betala advokatkostnaderna. Blir man sedan dömd för ett brott är man återbetalningsskyldig av statens kostnader för en offentlig försvarare. Återbetalningsskyldigheten är anpassad till den dömdes personliga och ekonomiska förhållanden.

Brottmålsadvokatens uppgift inom humanjuridik

Humanjuridiken skiljer sig från affärsjuridiken genom att den framförallt fokuserar på den enskilda individen. Man kan som privatperson eller som ett mindre företag få hjälp av en brottmålsadvokat på advokatbyrån med ärenden som exempelvis rör vårdnadstvister, misshandel eller sexuella övergrepp. Brottmålsadvokatens främsta uppgift är att sätta sig in i och förstå sin klients situation. För att kunna utföra sitt uppdrag så behöver både advokat och klient vara ärliga mot varandra och samarbeta.

Advokaten är alltid skyldig att värna om sin klients integritet och arbeta för en rättvis behandling. Under arbetets gång blir brottmålsadvokaten ett stöd för sin klient och kan hjälpa till att stärka försvaret. Oavsett om man är anklagad för ett brott eller om man är målsägande har man alltid advokaten på sin sida. En advokatbyrå som arbetar med humanjuridik kan också erbjuda gratis rådgivning per telefon. Rådgivningen kan ge perspektiv på ett dilemma man har eller vara det första steget mot en process.